Διεύθυνση:

Αιγαίου 1 & Λυθρί 20α χάρτης
146 71 Νέα Ερυθραία Αττικής
τηλ.: +30 210 8000607,
Fax : +30 210 8000607
email: iatrodikastiso.peridis@yahoo.gr
blog: blog.iatrodikastis.gr

Αρχική σελίδα > • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΕΥΘΥΝΗ > Γνωμοδοτήσεις > 52. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ- Ιχνη Πυρίτιδας ¨ΨΕΥΔΗΣ δήλωση ενόχου¨ σε ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ   ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ι.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ

       Ο υπογράφων ιατρός Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης, με την ιδιότητα μου ως Ειδικός Ιατροδικαστής-Κοινωνιολόγος, Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Αιγαίου, αριθμός 1, ενεργών ως Τεχνικός Σύμβουλος του κ. Δ. Δ. του Στ., 3. ετών,  ηλεκτρολόγου στο επάγγελμα και νυν κρατουμένου στις Δ.Φ.Τ. δυνάμει της υπ’αριθμ. 277-293/0. αποφάσεως του Μ.Ο.Δ. Αθηνών, και απαντώ στα παρακάτω ερωτήματα του πληρεξουσίου του δικηγόρου Αθηνών κ. Ν. Μ. προς ενίσχυση της υπερασπίσεώς του κατά την δικάσιμο της 19ης-3-0. στο Μ.Ο. Εφετείο Αθηνών:

Α.
Ερώτημα 2ο : ποια ήταν η αρχική διάγνωση που τέθηκε; από ποιους και πως από-φασίστηκε να αντιμετωπισθεί το περιστατικό αυτό; ποια θεραπευτική αγωγή εφαρ-μόστηκε και τι είδους φάρμακα χορηγήθησαν; επιδρούν αυτά τα φάρμακα στις πνευματικές λειτουργίες του ασθενούς;
Ερώτημα 3ο: ποια θεραπεία εφαρμόστηκε και τι είδους φάρμακα χορηγήθησαν;
Ερώτημα 4ο: έγινε απλός καθαρισμός και συρραφή του τραύματος ή ο ασθενής υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση; Αν ναι, του έγινε ολική ή μερική νάρκωση; πόσος χρόνος απαιτείται για να ανανήψει πλήρως ο ασθενής;
Β.
Ερώτημα 1ο: μπορείτε να προσδιορίσετε τη φορά του τραύματος; (πύλη εισόδου, πύλη εξόδου, ανοδική ή καθοδική κατεύθυνση βλήματος κ.λπ.), και, εξ αυτών, να συμπεράνετε, κατά προσέγγιση, το ύψος δράστη του θύματος;
Ερώτημα 2ο: ανήκει στις υποχρεώσεις των γιατρών, όταν εκδίδουν ιατροδικαστικές εκθέσεις και λοιπά ιατρικά πιστοποιητικά, να αναφέρουν σ’αυτά τυχόν ευρήματα που υπέπεσαν στην αντίληψή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους; (αναφέρομαι στο δεδομένο ότι το θύμα βλήθηκε από εγγυτάτη απόσταση, σχεδόν «εξ επαφής», &  άρα, θα έπρεπε να έχουν βρεθεί, πέριξ του τραύματος, κατάλοιπα πυρίτιδας). Πιστο-ποιούνται από κάποιο έγγραφο τα ευρήματα αυτά;
Γ.
Ερώτημα: με δεδομένο ότι ο δράστης, από του τραυματισμού του και μετά, ουδέ-ποτε απώλεσε τις αισθήσεις του (το λέει ο ίδιος και άλλοι μάρτυρες), αλλά και με τα υπόλοιπα ιατρικά δεδομένα που έχετε ήδη, in concreto, λάβει υπ’οψιν, μπορείτε να αποφανθείτε αν ο ασθενής αυτός είχε κατά τον χρόνο εισαγωγής, κυρίως όμως μετά την επέμβαση που του έγινε, πλήρη αντιληπτική ικανότητα;
Δ.
Ερώτημα: τέλος, να αποφανθείτε για κάθε άλλο ζήτημα που, κατά την κρίση σας, άπτεται, de lege artis, της υποθέσεως αυτής.

ΙΙ.  ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑ ΥΠ’ ΟΨΙΝ ΜΟΥ

(σε φωτοτυπίες και πρωτότυπα).

-. ΟΛΑ τα έγγραφα της δικογραφίας.

VII.  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΚΑΙ  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 

Αξιολογώντας όλες τις πιο πάνω πληροφορίες και μαρτυρίες, με βάση τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη του παρόντος, την αυτοψία χώρου συμβάντος, σε συνδυασμό με την διεθνή βιβλιογραφική ενημέρωσή μου, τους κανόνες της Ιατρικής Επιστήμης και Τέχνης, προκύπτουν αβιάστως και αναμφισβητήτως οι παρακάτω απαντήσεις στα τεθέντα στην αρχή του παρόντος ερωτήματα, με τη μορφή επιγραμματικής μεν, αλλά πλήρους επιστημονικής τεκμηρίωσής τους, η οποία οδηγεί σε αντίστοιχα συμπεράσματα:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ  1Η: 
    
      Για να καθοριστεί αν ένα άτομο έχει πυροβολήσει ή όχι, κράτησε ένα όπλο ή ήταν δίπλα σε ένα πυροβόλο όπλο όταν εκπυρσοκρότησε αυτό, μετράει η ποσότητα του βαρίου και του αντιμονίου στα σχετικά τμήματα του χεριού του υπόπτου.

      Η παρουσία υψηλών επιπέδων βαρίου και αντιμονίου στο χέρι ή στα χέρια του υπόπτου συνιστά ισχυρή ένδειξη ότι το άτομο αυτό πυροβόλησε ή κρατούσε όπλο ή ήταν κοντά σε πυροβόλο όπλο κατά την εκπυρσοκρότησή του.

Τα βασικά στοιχεία, που ευρίσκονται στην πρωτοταγή εκρηκτική ύλη του καψυλλίου για τις χώρες του πρώην Συμφώνου της Βαρσοβίας, όπως και της Κίνας και της Κορέας είναι:

      Υδράργυρος          Hg       
Κασσίτερος           Sn
Αντιμόνιο              Sb
Φώσφορος                        P
Κάλιο                    K
Νάτριο                   Na
Πυρίτιο                  Si
Ασβέστιο              Ca

      ενώ οι άλλες ενώσεις, που απαντούν σποραδικά περιέχουν:

Μόλυβδο Pb
Βάριο                     Ba
Άργυρο                  Ag
Ψευδάργυρο         Zn
Χαλκό                   Cu
Μαγνήσιο              Mg      
Αλουμίνιο Al
Λανθάνιο – Δημήτριο - Σίδηρο

Επειδή διαπιστώθηκε από την Αστυνομία, ότι το χρησιμοποιηθέν φυσίγγιο κατά
τον πυροβολισμό ήταν Κινέζικης κατασκευής TOKAREV (7,25 χ 25 mm), τούτο
σημαίνει ότι κατά την εξέταση της Αστυνομίας για κατάλοιπα πυροβολισμού στα
χέρια του Δ. Δ., εάν είχε αυτός πυροβολήσει, θα έπρεπε να ανιχνευθούν υποχρεωτικά όλα τα ανωτέρω στοιχεία της κάθε σύνθεσης (δύο συνθέσεις). 

 

γ.-  Τα σωματίδια με σύνθεση μολύβδου – αντιμονίου – βαρίου και αντιμονίου – βαρίου  θεωρούνται χαρακτηριστικά των υπολειμμάτων πυροβολισμού, ενώ άλλα σωματίδια, τα οποία περιέχουν διάφορους άλλους συνδυασμούς αυτών των στοιχείων, δεν βεβαιώνουν την ύπαρξη υπολειμμάτων πυροβολισμού.

δ.-  Οταν εκτιμάται ποια σωματίδια είναι μοναδικά για τα υπολείμματα πυροβολισμού, ορίζονται τα εξής κριτήρια για τον απαιτούμενο συνδυασμό στοιχείων.

  • Μόλυβδος, βάριο, αντιμόνιο.
  • Βάριο, ασβέστιο, πυρίτιο.
  • Βάριο, αλουμίνιο, όχι θείο.
  • Μόλυβδος, βάριο, ασβέστιο, πυρίτιο, κασσίτερος.
  • Μόλυβδος, βάριο, ασβέστιο, πυρίτιο.
  • Βάριο, αντιμόνιο, όχι θείο.
  • Αντιμόνιο, κασσίτερος.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ  2 η:

Μόνο η σύνθεση μόλυβδος, βάριο, αντιμόνιο θεωρείται μοναδική για τα υπολείμματα πυροβολισμού.

1.- ο πλέον ειδικός τύπος εξέτασης για τον προσδιορισμό, εάν ένα άτομο πυροβόλησε με όπλο, είναι η ανίχνευση για βάριο και αντιμόνιο.

2.- τα στοιχεία βάριο και αντιμόνιο είναι χαρακτηριστικά για τα περισσότερα φυσίγγια (πυρομαχικά) για την απόδειξη καταλοίπων πυροβολισμού.

3.- το αντιμόνιο και το βάριο είναι συστατικά των περισσότερων γεμισμάτων καψυλλίων και αυτά τα στοιχεία μπορούν να εναποτεθούν και ανιχνευθούν στη ράχη του χεριού του ατόμου που πυροβόλησε. 

ε.-  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η μέθοδος ανίχνευσης καταλοίπων πυροβολισμού, με την οποία εξετάσθηκαν τα ευρήματα της Αστυνομίας είναι η αναλυτική τεχνική της φθορισμομετρίας ακτίνων Χ (Energy Dispersive X-Ray FluorenseceEDXRF).

Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή το δείγμα λαμβάνεται με την εφαρμογή κολλητικής ταινίας (ζελατίνας) στην επιφάνεια των χεριών προκειμένου να απομακρυνθούν τυχόν σωματίδια υπολειμμάτων. Τα σωματίδια αυτά έχουν χαρακτηριστικό μέγεθος και σχήμα που τα κάνουν να διακρίνονται από τα υπόλοιπα σωματίδια που υπάρχουν στα χέρια. Μετά το δείγμα ακτινοβολείται με ηλεκτρόνια, διεγείρονται τα άτομα και επανεκπέμπουν ακτ ίνες Χ. Αυτές έχουν μήκη κύματος αντίστοιχα προς τα στοιχεία που υπάρχουν. Η μέθοδος αυτή είναι απολύτως ποιοτική και όχι ποσοτική δηλαδή δεν παρέχει την αναλογία των ανιχνευθέντων στοιχείων, οπότε  και στην μέτρηση του μόλυβδου από την Αστυνομία δεν δίνονται ποσοτικά στοιχεία.
Μόνο η εύρεση ενός συγκεκριμένου συνδυασμού στοιχείων (μόλυβδου, βαρίου και αντιμονίου) επιβεβαιώνει ότι τα σωματίδια ήταν όντως υπολείμματα εκρηκτικού υλικού.  

Είναι βέβαιο ότι ή αρμόδια υπηρεσία της Αστυνομίας που προέβη στην ανάλυση των δειγμάτων, διαθέτει τον απαραίτητο ειδικό επιστημονικό τεχνολογικό εξοπλισμό για ποιοτική εξέταση, αλλά όχι για ποσοτική εξέταση, όπως το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σαρώσεως SEM σε συνδυασμό με το EDX δηλαδή το σύστημα SEM/EDX, ούτε την επιστημονική αναλυτική συσκευή της αφλόγου φασματομετρίας ατομικής απορροφήσεως (Flameless Atomic Absorption Spectrometry, FAAS)  και έτσι δεν έχει την δυνατότητα να προβεί στις αντίστοιχες ποσοτικές εξετάσεις.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ  3 η:

 - Μόνο η ανίχνευση και των τριών στοιχείων, μολύβδου, βαρίου και αντιμονίου θεωρείται επιβεβαίωση ότι πρόκειται για κατάλοιπα πυροβολισμού.

- Μόνο τα σωματίδια με σύνθεση μολύβδου – αντιμονίου – βαρίου και αντιμονίου – βαρίου  θεωρούνται χαρακτηριστικά των υπολειμμάτων πυροβολισμού, ενώ άλλα σωματίδια, τα οποία περιέχουν διάφορους άλλους συνδυασμούς αυτών των στοιχείων, δεν βεβαιώνουν την ύπαρξη υπολειμμάτων πυροβολισμού.

 - Διαπιστώθηκε κατά αναμφισβήτητο τρόπο ότι η μη ανίχνευση βαρίου και αντιμονίου στα χέρια του υπόπτου, αποτελεί απόδειξη ότι τα εξετασθέντα χέρια δεν είχαν πυροβολήσει.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ  6 η: 

Συνεπώς, με βάση τη μέχρι σήμερα μεγάλη εμπειρία μου ως Ιατροδικαστής:

1.-  Η άποψη αυτή είναι εσφαλμένη και επιστημονικά ατεκμηρίωτη, αφού από την εκτεταμένη βιβλιογραφική έρευνα διαπιστώθηκε ότι το στοιχείο Μόλυβδος (Pb), οι ενώσεις και τα κράματα αυτού, είναι ευρέως διαδεδομένα στην καθημερινή πρακτική των ατόμων, σε ποσότητες ανιχνεύσιμες με τη μέθοδο της Αστυνομίας.
Οι Πραγματογνώμονες Τεχνικοί Σύμβουλοι, παρά το ότι αναγνωρίζουν την επιστημονική επάρκεια των Στελεχών των Υπηρεσιών της Αστυνομίας και τις πολύ δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους, είναι σε όλους γνωστή η μεγάλη δυσκολία να εκσυγχρονιστούν τα κρατικά εργαστήρια με τον κατάλληλο εξοπλισμό και συνεχή βιβλιογραφική ενημέρωση, λόγω περιορισμού και περικοπής των σχετικών δαπανών.

VΙΙΙ.  ΣΥΝΟΨΗ  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Για λόγους πληρότητας, συνοψίζονται αμέσως παρακάτω όλα τα συμπεράσματα, οι σημειώσεις, οι παρατηρήσεις και τα σχόλια, που περιλαμβάνονται στο παρόν:

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ   1Ο :  
Από το ΦΥΛΛΟ  ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 401 Γ.Σ.Ν.Α. του Αστυφύλακα ΤΡ. Τ., προσήλθε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στις 11.45 π.μ. στο 401 ΓΣΝΑ με:
« διαμπερές τραύμα κεφαλής εκ πυροβόλου όπλου «πύλη εισόδου Οπισθοωτιαία (ΑΡ)= αριστερά και πύλη εξόδου εκ της δεξιάς κάτω ρινικής κόγχης ».         

Εισάγεται εκτάκτως: ΝΡΧ την 19η -5-200., με διάγνωση:

« ΔΙΑΤΙΤΡΑΙΝΟΝ ΤΡΑΥΜΑ ΟΠΙΣΘΟΩΤΙΑΙΩΣ (ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ) -ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΞ’ ΕΠΑΦΗΣ ».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ   3Ο :  

α.-  Του εγένετο συντηρητική αγωγή.
β.- Του χορηγήθησαν Φάρμακα Ανάνηψης (βρογχοδιασταλτικά-για το άνοιγμα των πνευμόνων), Αντιβιοτικά ευρέως φάσματος (προς αποφυγή μικροβίων), Κορτιζόνη (για πρόληψη μετεγχειρητικού οιδήματος), Βρογχολυτικά (για καλύτερη οξυγόνωση-βλεννόλυση= πιθανόν καπνιστής) και Γαστροπροστατευτικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: « ΔΕΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙΣ ΠΟΤΕ ΑΣΘΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
                         ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΝΗΨΗ ΠΛΗΡΩΣ, για να
                         μην κάνει άπνοια ( δηλαδή  να οξυγονωθεί πλήρως ο εγκέφαλός
                         του και μην μελανιάσει όταν ξυπνήσει) ». 
                        Ο δε χρόνος Ανανήψεως, από το χειρουργείο στον θάλαμο, μπορεί
                        να χρειαστεί να είναι από (10’) δέκα λεπτά εως το πολύ μιά ώρα.
Μεταφορά του ασθενούς στη ΜΕΘ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ασθενής παρέμεινε για προληπτικούς λόγους στη ΜΕΘ για 3 ημέρες και κατόπιν διεκομίσθη στο τμήμα.

3.  Η κατά προσέγγιση «διαφορά  ύψους» δράστη – θύματος, συμπεραίνω ότι θα ήταν
ο δράστης πιο ψηλός από το θύμα περίπου 10εκ.μ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: « Το ύψος του Δ. Δ. είναι 1.72εκ.μ.,  συνεπώς
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟΣ Ο ¨ΔΡΑΣΤΗΣ¨ ».
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: « από τη δική μου αυτοψία του χώρου συμβάντος= (το βλήμα
                                φαίνεται ακόμη και σήμερα σε ύψος 1.80εκ.μ. σφυνομένο
                                στο μπετόν του τοίχου και σε βάθος περίπου 2.5εκ.μ.) ».

2.- « Οι μάρτυρες ψεύδονται, διότι ο ασθενής είχε 7ώρες και 15’ λεπτά από την στιγμή του χειρουργείου έως την μεταφορά του στη ΜΕΘ, οπότε είχε ανακτήσει  όλες τις αισθήσεις του και είχε πλήρη αντιληπτική ικανότητα. Άλλωστε, οι Αστυνομικοί μετέφεραν τον ¨ύποπτο δράστη¨ προς αναγνώριση ΠΑΝΤΑ ΒΕΒΑΙΑ κατόπιν συνεννόησης με τους θεράποντες ιατρούς και τη σύμφωνη γνώμη του ασθενούς, του Διευθυντή της κλινικής και του Νοσοκομείου!!! ».

Τούτο προκύπτει και επιβεβαιώνεται, από
- ΜΕΘ  19-05-2000 – 21:00 Ώρα.

Με τη σύμφωνη γνώμη του ασθενούς και του Διευθυντή της κλινικής και του Νοσοκομείου προσήλθε ύποπτος για αναγνώριση.

Ο ασθενής ήταν κατηγορηματικός ότι δεν επρόκειτο για το δράστη.

Ο ασθενής εισήχθη επειγόντως στο χειρουργείο, όπου έγινε επισκόπηση του τραύματος, επιμελής καθαρισμός, αιμόσταση, συρραφή.

Ο ασθενής παρέμεινε για προληπτικούς λόγους στη ΜΕΘ για 3 ημέρες και κατόπιν διεκομίσθη στο τμήμα.
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον ασθενή ήταν εξ αρχής πιθανή ενδοκρανιακή λοίμωξη. Τέθηκε υπο αντιβιωτική αγωγή με Ciproxin  και Dalacin.

Κατά τη Γναθοχειρουργική εκτίμηση δεν διαπιστώθηκε ένδειξη χειρουργικής παρέμβασης και συνεστήθη συντηρητική αγωγή.

β.-   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Οι προδιαγραφές της μεθόδου εξέτασης επιβάλουν και την λήψη δειγμάτων από την
παλάμη των δυο χεριών ώστε να αξιολογηθεί, με συγκριτική ανάλυση, η διαφορά των αποτελεσμάτων.

Τούτο σημαίνει ότι εάν οι εξωτερικές επιφάνειες των χεριών έφεραν στοιχεία κατάλοιπα πυροβολισμού και οι παλάμες δεν έφεραν, εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο εξεταζόμενος πυροβόλησε, άλλως εάν  όλες οι επιφάνειες έφεραν τα ίδια στοιχεία εξάγεται το συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για κατάλοιπα πυροβολισμού αλλά ότι τα στοιχεία αυτά προέρχονται από άλλες πηγές, αφού είναι δεδομένο ότι τα κατάλοιπα  πυροβολισμού δεν ανιχνεύονται στις παλάμες των χεριών του δράστη.

ΣΧΟΛΙΟ:
- Διαπιστώθηκε όμως ότι η Αστυνομία δεν έλαβε δείγματα από τις παλάμες του Δ. Δ., ως όφειλε και ηδύνατο, για την πληρότητα της εξέτασης.

ΣΧΟΛΙΟ:
α.- πληθώρα αντικειμένων, συσκευασμάτων, συσκευών, εργαλείων, υλικών και υλών που περιέχουν σε σημαντικές ποσότητες μόλυβδο, κράματα και ενώσεις αυτού και ευρίσκονται σε καθημερινή χρήση και επαφή με τα χέρια των ανθρώπων, σε ποσότητες ανιχνεύσιμες με τη μέθοδο της Αστυνομίας.

ΑΠΟΨΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ:
Δηλαδή, ο Δ. Δ. που βρισκόταν με την φίλη του (Γ. Α.):
¨… χάιδεψε το πρόσωπό της με τρυφερότητα, όπως κάνουν όλα τα ζευγάρια σήμερα, με το εξωτερικό τμήμα του δεξιού του χεριού και [όπως κάθε γυναίκα –φέρει πούδρα στο πρόσωπό της] θα πήρε εκείνος ίχνη πυρίτιδας! …ετσι βρέθηκαν λίγα ευρήματα (ποσοτικά) αλλά μη προερχόμενα από πυροβολισμό¨.

ε.-   ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Συνεπώς, με βάση τη μέχρι σήμερα μεγάλη εμπειρία μου ως Ιατροδικαστής, θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερη σημασία για την εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών:

1.- Από την ανωτέρω επιστημονική και τεχνική διερεύνηση και μελέτη του θέματος προκύπτει ότι τα ανιχνευθέντα στοιχεία στα χέρια του Δ. Δ., δεν δημιουργούν ούτε απλές ενδείξεις ότι πρόκειται για κατάλοιπα πυροβολισμού.
2.- Το γεγονός ότι δεν ανιχνεύθηκε Βάριο και Αντιμόνιο στα χέρια του Δ. Δ., αλλά ούτε και η σύνθεση των στοιχείων που δημιουργούν τα κινέζικης κατασκευής φυσίγγια, παρέχουν σοβαρές ενδείξεις ότι αυτός δεν πυροβόλησε την ημέρα του συμβάντος.

3.- Θεωρείται δεδομένο ότι τα ανιχνευθέντα στοιχεία στα χέρια του ύποπτου  προέρχονται από άλλες πηγές πολύ δε περισσότερο εάν το επάγγελμα του είναι ηλεκτρολόγος. 

-.   Την Εκθεση κριτικής αξιολόγησης εργαστηριακής εξέτασης του Γ. Λ., χημικού-ταξιάρχου ε.α. την 31η-5-200.
« … κατά την εξέταση έγινε ποιοτική ανάλυση, εκ της ευαισθησίας των αναλυτικών οργάνων EDXRF να ανιχνεύσουν Μόλυβδο (Pb) σε ποσότητες ppb ng. … Από τα ανωτέρω εκτεθέντα, συμπεραίνω ότι ο Μόλυβδος που ανιχνεύθυκε στα χέρια του κ. ΔΙΦΩΝΙΔΗ, δεν προέρχεται από κατάλοιπα πυροβολισμού, αλλά προέρχεται από επαφή των χεριών του με μίγμα καύσεως του διτρόχου του, σε συνδιασμό με την  συνεχή διακίνησή του στο κέντρο της Αθήνας.
Και αν ακόμη δεχθούμε ότι η ανεύρεση και μόνον Μολύβδου (βάσει της εκθέσεως), πιστοποιεί την ύπαρξη κατάλοιπων πυροβολισμού, τότε, θα έπρεπε να ανιχθευθεί  Μόλυβδος στον δεξιό δείκτη, εάν είχε πυροβολήσει ένας δεξιόχειρας, όπως είναι ο κ. Δ. Δ., αλλά Μόλυβδος δεν ανιχνεύθει στον δεξιό δείκτη ».

ΣΧΟΛΙΟ:
-  Μπορεί να γίνει ποιοτική ανάλυση (δηλαδή ποια στοιχεία υπάρχουν) και ποσοτική επίσης ανάλυση (δηλαδή ποια ποσότητα απ’ το καθένα) και, το ακόμη σπουδαιότερο, η αναλογία μεταξύ αυτών των ατόμων. Μια τέτοια ανάλυση οδηγεί με τη μεγαλύτερη ασφάλεια στο να απαντηθεί το ερώτημα, αν το εξεταζόμενο δείγμα προέρχεται ή όχι από πυροβολισμό.
-.   Την Εκθεση ένορκης εξέτασης μάρτυρα στην Ανακρίτρια του 6ου τακτικού
      τμήματος του Γ. Λ. την 7η -7-200.
« … η πείρα μου λέει ότι εάν τα στοιχεία που βρέθηκαν στους δείκτες και στην ενδιάμεση περιοχή μεταξύ δείκτη και αντίχειρα του Δ. προέρχονταν από πυροβολισμό θα υπήρχαν σε όλη την παλάμη και στα υπόλοιπα δάκτυλα του δράστητα συστατικά που βρέθηκαν στα χέρια του Δ. δεν προέρχονται από πυροβολισμό, αφού λείπει το βασικό συστατικό το Βάριο που περιέχεται στην σύνθεση της πυρίτιδας ως ένα άλας του Βαρίου ».

στ.-  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ  ΑΝΙΧΝΕΥΘΕΝΤΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΣΤΑ  ΧΕΡΙΑ  ΤΟΥ  Δ. Δ.

8. Διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία που ανιχνεύθηκαν στα χέρια του Δ. Δ., όπως ο ψευδάργυρος (τσίγκος), ο σίδηρος, το ασβέστιο, ο χαλκός και το θείο και οι ενώσεις και τα κράματά αυτών είναι ευρέως διαδεδομένα και συνηθισμένα στην καθημερινή χρήση των ατόμων.     

9. Διαπιστώθηκε ότι επειδή δηλώθηκε στους πραγματογνώμονες, ότι το επάγγελμα του Δ. Δ. είναι ηλεκτρολόγος, τεκμηριώνεται και επαυξάνεται η βεβαιότητα, ότι λόγω της εργασίας του είχε πολύ μεγαλύτερες επαφές με πηγές μόλυβδου, όπως μεταλλικά αντικείμενα, εργαλεία, καλώδια, μπαταρίες, το συγκολλητικό κράμα καλαϊ (PsSn), μηχανές, μεταλλικές συσκευές και πιθανό με βενζίνη οχημάτων.               

10. Επισημαίνεται ότι δεν ευρέθησαν από την εξέταση της Αστυνομίας ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του Δ. Δ. 
11. Διαπιστώθηκε ότι είναι αδύνατον, σε άτομο που δεν έχει ειδικές γνώσεις χημείας, να γνωρίζει τις πηγές Μόλυβδου, στην καθημερινή λειτουργία, για να δικαιολογήσει την ανίχνευση του στοιχείου αυτού στα χέρια του.-                

Η παρούσα χορηγείται για δικαστική χρήση.

Ο Γνωμοδοτών Ιατροδικαστής

Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης
Ειδικός Ιατροδικαστής - Κοινωνιολόγος
Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών

  • ΌΡΑ, απόφαση αρ. 19