Διεύθυνση:

Αιγαίου 1 & Λυθρί 20α χάρτης
146 71 Νέα Ερυθραία Αττικής
τηλ.: +30 210 8000607,
Fax : +30 210 8000607
email: iatrodikastiso.peridis@yahoo.gr
blog: blog.iatrodikastis.gr

Αρχική σελίδα > • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΕΥΘΥΝΗ > Γνωμοδοτήσεις > 9. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ¨Ιατρική Αμέλεια¨-Κάψιμο από ΑγγειοΧειρουργό

 

Ι Α Τ Ρ Ο Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η    Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η
 
                  Ο υπογράφων ιατρός Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης, με την ιδιότητα μου ως Ειδικός Ιατροδικαστής-Κοινωνιολόγος, Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Αιγαίου αρ. 1, ενεργών ως Τεχνικός Σύμβουλος του κ. Κ.Μ. του Ι., 60ετών, συνταξιούχος Καπετάνιος, δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου Αθηνών κ. Μ.Ε., απαντώ στα ακόλουθα ερωτήματα:                                          

              1. ποιές είναι οι προκληθείσες σωματικές βλάβες κατά την εγχείρηση της 4ης-9-2006, όπως εξ εγγράφων προκύπτει, εάν είναι παροδικές ή μόνιμες και ποίου βαθμού;
             2. κατά πόσο η επελθούσα αναπηρία του έχει επιδράσει ή θα επιδράσει στο μέλλον του και συγκεκριμένα στις προσωπικές και κοινωνικές του σχέσεις;
      
ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΠΑΡΟΥΣΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Την 30η Αυγούστου 2006 ο κ. Κ.Μ. ηλικίας 60ετών, εισήχθη για νοσηλεία στην Αγγειοχειρουργική κλινική της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, με τη διάγνωση: « ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής και κοινών
λαγονίων αρτηριών » και υποβλήθη σε χειρουργική επέμβαση: « αποκατάστασης ανευρυσμάτων με μεταμόσχευση κοιλιακής αορτής και λαγονίων αορτών » στις 4-9-2006. Το ανεύρυσμα ευρίσκετο κάτωθεν των νεφρικών αρτηριών και επεκτείνετο στις κοινές λαγόνιες αρτηρίες μέχρι το διχασμό των και με υπορήξη του ανευρύσματος της αριστεράς κοινής λαγονίου. Εγένετο τοπική ανευρυσματεκτομή, απολίνωση κοινών λαγονίων και τοποθέτηση διχαλωτού αορτο-αμφω-μηριαίου συνθετικού μοσχεύματος. Η ανάνηψη του ασθενούς ήταν ευχερής και η μετεγχειρητική του πορεία ομαλή.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

   

 
Σε σχέση με την διεθνή βιβλιογραφική ενημέρωσή μου και σε συσχετισμό με τα τεθέντα ερωτήματα προ-κύπτει ότι:
Τα ανευρύσματα είναι διαταραχές του τοιχώματος των μεγάλων συνήθως αγγείων. Ένα από τα αγγεία που προσβάλλεται συχνότερα είναι η κοιλιακή αορτή, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αγγεία του σώματος και μεταφέρει το αίμα από την καρδιά σε όλα τα όργανα της κοιλιάς.
Το ανεύρυσμα παρατηρείται συχνότερα στους άνδρες ανάμεσα στα 40 και 70 έτη.
 
 
 
 

ΣΚΕΠΤΙΚΟ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το αρτηριακό ανεύρυσμα είναι η περιγραπτή διαφόρου δε μορφής και διαστάσεων διεύρυνση αρτηριακού τμήματος. Ο αορτικός διχασμός τροποποιεί τον χαρακτήρα της αιματικής ροής, η οποία από νηματοειδής μετατρέπεται σε στροβιλοειδή, προσκρούουσα συνεχώς στο πλάγιο αορτικό τοίχωμα προκαλώντας συνεχή τραυματισμό αυτού, ο οποίος ευνοεί την ανάπτυξη αθηροσκληρυντικών αλλοιώσεων. Αυταί προοδευτικώς εξελισσόμεναι αποφράσσουν τα στόμια των αγγείων του τοιχώματος προκαλώντας ισχαιμία σε αυτό που συνεχώς διατείνεται.

Τα ανευρύσματα της κοιλιακής αορτής εντοπίζονται κάτωθεν της εκφύσεως των νεφρικών αρτηριών και επεκτείνονται μέχρι του αορτικού διχασμού τον οποίον συχνά καταλαμβάνουν. Συνυπάρχουν ενίοτε με  ανευρύσματα των κοινών λαγονίων αρτηριών αλλά συχνά και με τας μηριαίας αρτηρίας.

Η ρήξη ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής είναι δυνατόν να γίνει, είτε προς την περιτοναική κοιλότητα, είτε προς τον περιτοναικό χώρο. Η ρήξη εντός της οπισθοπεριτοναικής κοιλότητας, στο αρχικό στάδιο γίνεται με μικρή ποσότητα αίματος, η οποία δρά ως επιπωματισμός προφυλάσσων από περαιτέρω διαρροή αίματος.

Η χειρουργική θεραπεία συνίσταται, στην εκτομή του ανευρυσματικού σάκκου και την γεφύρωση του ελλείματος με την τοποθέτηση πλαστικής αρτηριακής προθέσεως από dacron σωληνωτής ή διχαλωτής. Στις περιπτώσεις αυτές, διατηρείται ο αορτικός διχασμός και τοποθετείται σωληνωτή πρόθεση.

Η αγγειακή χειρουργική αποσκοπεί στην αποκατάσταση επαρκούς αιματικής ροής, αρτηριακής ή φλεβι-κής, δια μέσου ή περιφερικώς ενός φυσιολογικού ή αλλοιωμένου αγγειακού τμήματος και κυρίως αρτηρίας συνεπεία ανευρυσματικού σχηματισμού. Η μεγαλο-αγγειακή χειρουργική περιλαμβάνει ποικίλες χειρουργικές μεθόδους.

Για την εκτέλεση μεγάλων αγγειακών επεμβάσεων είναι απαραίτητοι οι ακόλουθοι προυποθέσεις:

α) καλή γενική κατάσταση του ασθενούς,
β) πλήρης αγγειογραφική μελέτη-αρτηριογραφία ή φλεβογραφία της αλλοιωμένης αγγειακής περιοχής προς σχεδιασμό του είδους και της εκτάσεως της επέμβασης,
γ) εφαρμογή μη αιματηρών διαγνωστικών μεθόδων προ και μετά την επέμβαση προς έλεγχο της αρτηριακής ή της φλεβικής κυκλοφορίας των άκρων,
δ) εφαρμογή των κανόνων της αγγειακής εγχειρητικής, που χαρακτηρίζονται για την ακρίβεια των χρόνων και την σχολαστική εφαρμογή πλήθους αναγκαίων μικρολεπτομερειών, προς αποφυγή σοβαρών επιπλοκών,
ε) η αποφυγή κακώσεων στα γειτονικά όργανα ή ιστούς, αυστηροί κανόνες της ασηψίας και αντισηψίας. Η πρόληψη αναπτύξεως τοπικής λοιμώξεως κατά των αγγειακών επεμβάσεων θα πρέπει να αποτελούν κύριο μέλημα του χειρουργού, διότι αυτή θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο την επιτυχία της εγχειρήσεως αλλά και την ζωή του ασθενούς,
ζ) η διεγχειρητική χορήγηση ηπαρίνης    , στις επεμβάσεις για την πρόληψη αναπτύξεως θρομβώσεων, τόσο τοπικά όσο και περιφερικά της θέσεως της αρτηριακής συγκλείσεως &
η) η προφυλακτική χορήγηση αντιβιωτικών, πλήν της αρχικής δόσεως χορηγουμένης δύο τουλάχιστον ωρών προ της επεμβάσεως, για την πρόληψη αναπτύξεως λοιμώξεων.

Αλλωστε, η από 10-8-06 εξέταση TRIPLEX ΚΟΙΛΙΑΚΉΣ ΑΟΡΤΉΣ-ΛΑΓΟΝΊΩΝ ΑΡΤΗΡΙΏΝ της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, αναφέρει:
« η κοιλιακή αορτή και οι λαγόνιες ελέγχεται με διάχυτες αθηρωματικές αλλοιώσεις, οι οποίες δεν προκαλούν ουσιώδη στένωση του αυλού. Από το φασματοσκοπικό έλεγχο προκύπτουν φυσιολογικές καμπύλες ροής. Ανευρυσματική διάταση της κοιλιακής αορτής λίγο πριν τον διχασμό που εκτείνεται και στις λαγόνιες. Διαστάσεις ανευρύσματος κοιλιακής αορτής 46χ47mm με επιμήκη διάμετρο 46mm. Διαστάσεις ανευρύσματος δεξιάς λαγονίου 36χ38 mm. Διαστάσεις ανευρύσματος αριστερής κοινής λαγονίου 38χ42mm ».
        Η από 30-8-06 εξέταση TRIPLEX ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, αναφέρει: « ελέγχθηκε η κοιλιακή αορτή από το ύψος του διαφράγματος μέχρι του διχασμού της στις δύο λαγόνιες αρτηρίες. Ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής στο κατώτερο τμήμα της κάτω από την έκφυση των νεφρικών αρτηριών με μέγιστη εγκαρσία διάμετρο 5,85εκ. και θρόμβους προσκολλημένους στα τοιχώματά του. Ανευρυσματικές ελέγχονται και αμφότερες οι κοινές λαγόνιες αρτηρίες με διαμέτρους που φθάνουν τα 3,55εκ. …».
        Η από 30-8-06 εξέταση TRIPLEX ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ-ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, αναφέρει: « …αθηρωματικές πλάκες μέτριας ηχογένειας ελέγχονται στο ύψος του καρωτιδικού διχασμού και στην έκφυση αμφοτέρων των έσω και έξω καρωτίδων, οι οποίες προκαλούν μικρού βαθμού στενώσεις οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 25-30% ».
     Η από 30-8-06 εξέταση ΑΞΟΝΙΚΉ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩ ΚΟΙΛΙΑΣ της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, αναφέρει: « …παρατηρείται ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής (μεγίστης διαμέτρου 5,7εκ.) το οποίο άρχεται 3εκ. περίπου κάτωθεν της εκφύσεως των νεφρικών αρτηριών και εκτείνεται σε αμφότερες τις κοινές λαγόνιες αρτηρίες ».
       Η από 30-8-06 εξέταση ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΦΡΩΝ-ΛΕΚΑΝΗΣ-ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, αναφέρει: « …νεφρικές αρτηρίες βατές, χωρίς εμφανή στένωση, αμέσως κάτωθεν των νεφρικών, η κοιλιακή αορτή είναι εκτατική και καταλήγει σε ανεύρυσμα. Ανευρυσματική εικόνηση και των κοινών λαγονίων άμφω. …».
Η από 31-8-06 Υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη, αναφέρει: « διάταση αορτικής ρίζας και ανιούσης αορτής μετά συγκεντρωτικής υπερτροφίας και μικρού βαθμού ανεπάρκεια αορτής. Τμηματικές διαταραχές της πάχυνσης » και η Δυναμική ηχοκαρδιογραφία, αναφέρει: ….».
      Την 30η Αυγούστου 2006 ο κ. Κ.Μ., ηλικίας 60ετών, εισήχθη για νοσηλεία στην Αγγειοχειρουργική κλινική της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ  με τη διάγνωση: « ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής και κοινών λαγονίων αρτηριών » και υποβλήθη σε χειρουργική επέμβαση: « αποκατάστασης ανευρυσμάτων με μεταμόσχευση κοιλιακής αορτής και λαγονίων αορτών » στις 4-9-2006.
      Η ανάνηψη του ασθενούς ήταν ευχερής και η μετεγχειρητική του πορεία ομαλή.
   
Το 2ο 24ώρο (δηλ. 5-9-06) νοσηλεύθηκε στην (ΜΕΘ) Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου παρουσίασε: αρχόμενη ισχαιμική νέκρωση ιερο-γλουτιαίας περιοχής, η οποία τα επόμενα 24ωρα επεκτάθηκε σε βάθος, καθώς  και μερική μυική αδυναμία.
Ο ασθενής έκτοτε υπεβλήθη σε πλείστους χειρουργικούς καθαρισμούς για αφαίρεση νεκρωμάτων υπο πλήρη αντιμικροβιακή κάλυψή του, (όρα: Ιατρική Γνωμάτευση 22-12-2006).
        Το απο 6-9-06 νοσηλευτικό σημείωμα μεταφοράς ασθενούς από την ΜΕΘ, αναφέρει την κατάσταση του δέρματος: « ισχαιμία στους γλουτούς-αγγειακής αιτιολογίας », επίπεδο συνείδησης= καλό.
        Η από 8-9-06 επίσκεψη συμβούλου ιατρού κ. Δωρή, Νευρολόγου-Νευροφυσιολό-γου, αναφέρει: « χειρουργηθέν ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, πάρεση κάτω άκρων, επίπεδο αναισθησίας Ο2 άμφω, διαταραχές εν τω βάθει αισθητικότητος αριστερού κάτω άκρου, χρήζει Θωρακοοσφυικός έλεγχος ».
         Η απο 10-9-06 Αιμοκαλλιέργεια, αναφέρει: « ανάπτυξη Escherichia coli » και η απο 21-9-06 Καλλιέργεια τραύματος!!!, αναφέρει: « πολλές αποικίες Klebsiella pneumonias ».
       Η απο 21-9-06 (17η μετεγχειρητική ημέρα) 1ος χειρουργικός καθαρισμός από την αρχόμενη ισχαιμική νέκρωση ιερο-γλουτιαίας περιοχής για την αφαίρεση των νεκρωμάτων αυτής
       Αναφέρεται από την σύζυγό του κα Μ. στις 21-9-06, ότι: « οι ιατροί κ.κ. Τ. & Φ. της λένε- πεθαίνει από σηψαιμία και ο κ. Ψ. ότι- οι πιθανότητες να ζήσει ο σύζυγός της είναι 10-15% ».                    
              Στις 22-9-06 η απάντηση του κ.Δ., αναφέρει: «…η καλλιέργεια αίματος ανέπτυξε E.coli ESBL(+). …Ως πύλη εισόδου της μικροβιαιμίας πιθανολογείται η εκτεταμένη νέκρωση της ιερογλουτιαίας περιοχής. Ενώ ο ασθενής απυρέτησε με την αρχική αντιμικροβιακή αγωγή, ενεφάνησε εκ νέου πυρετό 38ο C την 18η μετεγχειρητική ημέρα….».
       Η απο 23-9-06 (19η μετεγχειρητική ημέρα) 2ος χειρουργικός καθαρισμός από την αρχόμενη ισχαιμική νέκρωση ιερο-γλουτιαίας περιοχής για την αφαίρεση των νεκρωμάτων αυτής. 
     Η απο 13-10-06 (39η μετεγχειρητική ημέρα) 10ος χειρουργικός καθαρισμός από την αρχόμενη ισχαιμική νέκρωση ιερο-γλουτιαίας περιοχής για την αφαίρεση των νεκρωμάτων αυτής. 
   
    Μετά την πλήρη αφαίρεση των νεκρωμάτων στην ιερο-λαγόνιο περιοχή ο ασθενής οδηγήθηκε δύο (2) φορές στο χειρουργείο για πλαστική αποκατάσταση και σύγκλειση του τραύματος με δερματικά αυτομοσχεύματα στις 17-10-2006 και 4-12-2006: « διερεύνηση, σύγκλειση τραύματος ιεράς χώρας με κινητοποίηση τοπικών κρημνών ».
       Η απο 3-12-06 άρνηση συγκατάθεσης κ. Κ.Μ. για την διενέργεια χειρουργικών πράξεων!!!
        Η απο 9-10-06 επίσκεψη της κας Μ. στον  ιατρό κ. Τ.-Αγγειοχειρουργό-Ενδαγγειοχειρουργό, δοθείσες πληροφορίες και επίδειξη εγγράφων, αναφέρει: « 35η μετεγχειρητική ημέρα.. κατάκλιση-νέκρωση γλουτών- παραπάρεση; Σε πρόγραμμα φυσιο-κινησιοθεραπείας. Χειρουργικοί καθαρισμοί 2-3 εβδομαδιαίως, προτάσεις προς αντιμετώπιση ».
         Αναφέρεται από την σύζυγό του κα Μ. στις 28-10-06, ότι παρουσίασε: « ισχυρούς πόνους στα πόδια από συσσώρευση γαλακτικού οξέως λόγω ακινησίας ». 
        Η απο 20-12-06 επίσκεψή μου ως Τεχνικού Συμβούλου, στην Αγγειοχειρουργική κλινική της ΕΥΡΩ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, δεν στρέφεται με επιτυχία λόγω του ότι:
η βοηθός του Δ/ντή κ. Ψ., κα Κ., μου αναφέρει ότι απουσιάζει στο εξωτερικό και μόνο στην επιστροφή του θα πάρω τις σχετικές πληροφορίες που θέλω!
        Η απο 22-12-06 εκ νέου επίσκεψή μου ως Τεχνικού Συμβούλου, μετά από παρέμβαση στην Διεύθυνση της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ από την σύζυγό του κα Γ.Μ.! .…Όπου μου έδωσαν κάποιες φωτοτυπίες που ήθελα και έλλειπαν απο τον φάκελο νοσηλείας του!

       Το εξιτήριο στις 22-12-06 από την Αγγειοχειρουργική κλινική της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ.
    Είναι προφανές ότι ο κ. Κ.Μ., από την 4η -9-2006 όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση αποκακάστασης ανευρυσμάτων με μεταμόσχευση κοιλιακής αορτής και λαγονίων αορτών, εγένετο τοποθέτηση διχαλωτού αορτο-αμφω-μηριαίου συνθετικού μοσχεύματος, διεπιστώθησαν επίσης επιπλοκές, όπως: …..


Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α 

          Εκ των στοιχείων τα οποία ετέθησαν υπ' όψιν μου και σε απάντηση των τεθέντων ερωτημάτων γνωμοδοτώ ως εξείς: από την διεθνή βιβλιογραφία, τις ειδικές μου γνώσεις, την κρίση μου και την πείρα μου, προκύπτει αναμφισβητήτως και επιστημονικά τεκμηριωμένα, ότι στην εξεταζομένη περίπτωση του κ. Κ.Μ., σήμερα παρουσιάζει: « βαρύτατη πάρεση ισχιακού νεύρου αριστερά »,  μόνιμη σωματική βλάβη του σώματος και της υγείας του.
        Ενδεικτικώς σήμερα, προσωρινά αξιολογείται  η   α ν α π η ρ ί α  - α ν ι κ α ν ό τ η τ α    του σε ποσοστό επί τοις εκατό: τριάντα πέντε έως πενήντα ( 35-50% ) και η οποία στο μέλλον θα επιδεινωθεί.
      Είναι προφανές ότι, συνεπεία της ανεπιτυχούς και άστοχης εκτέλεσης non lege artis, του αγγειοχειρουργού κ. Α.Ψ. της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, επέμβαση την 4η-9-2006 όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση αποκακάστασης ανευρυσμάτων με μεταμόσχευση κοιλιακής αορτής και λαγονίων αορτών, εγένετο τοπική ανευρυσματεκτομή, απολίνωση κοινών λαγονίων και τοθέτηση διχαλωτού αορτο-αμφω-μηριαίου συνθετικού μοσχεύματος, διεπιστώθησαν επίσης επιπλοκές, όπως: 
      

 
Οι δε ενδείξεις, αφ'ενός «….Συρράπτεται μόσχευμα dacron v.18 τελικοτελικά στην κοιλιακή αορτή, ενώ τα σκέλη του διχαλωτού μοσχεύματος διέρχονται δια καναλιών σε αμφότερους τους μηριαίους διχασμούς και αναστομώνονται. Τα τοιχώματα συγκλείονται κατά στρώματα μετά τοποθέτηση παροχετεύσεων σε αμφότερα τα μηριαία πεδία » και αφ'ετέρου « …».
Ολα τα ανωτέρω, προήλθαν από την κακή τοποθέτηση καθώς και την κακή τεχνική και γι'αυτό τον λόγο το 2ο 24ώρο (δηλ. 5-9-06) νοσηλεύθηκε στην (ΜΕΘ) Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου παρουσίασε: … Με το γνωστό ανεπιτυχές και βλαβερό αποτέλεσμα για την υγεία του, όπου και δημιούργησαν την από 16-1-2007 εξέταση Ηλεκτρονευρογράφημα-Ηλεκτρομυογράφημα Νευρολογικής κλινικής Νοσ. ΚΑΤ, και αναφέρει: …
Σήμερα η κατάστασή του είναι, η µβαρύτατη πάρεση του ισχιακού νεύρου αριστερά, εκτός από την μόνιμο βαρεία αναπηρία-ανικανότητα του σώματος και της υγείας του σε ποσοστό επί τοις εκατό= 35-50%, προκάλεσε κλινικά νευρολογικά σημεία, όπως: αδυναμία εκούσιας βάδισης κάτω άκρου και αγγειοκινητικές διαταραχές, δυσκαμψία, ζωστηροειδή τοπικά άλγη ράχεως, καυσαλγίες έντονες, οσφυαλγία, νευρογενή διαλείπουσα χωλότητα.  

       Εν κατακλείδι, λόγω της ανωτέρας βλάβης –ως μη δυνάμενος να ενεργεί από μόνη του για την εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών του από το 2006- (πλήρως ανίκανος προς αυτοεξυπηρέτηση στις στοιχειώδεις λειτουργίες του) ευρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση απαιτούσα συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση εφ' όρου ζωής ετέρου προσώπου εφ' όσον οι βλάβες που διαπιστώθησαν είναι μόνιμες και μη  αναστρέψιμες.

      ΔΕΝ υπάρχει δυνατότητα ιατρικής Χειρουργικής επέμβασης δυνάμενης να διορθώσει την πάθησή του προς μείωση της αναπηρίας του και φυσικά η libido του είναι ανύπαρκτος.
        Επίσης, λόγω της πάθησής του είναι δυσχερής η μετακίνησή του σε κοινωνικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα η ανεξαρτησία του να έχει χαθεί, όπως και οι επαφές του με συνανθρώπους του και συνεπώς να βρίσκεται απαθής και θλιμμένος από την παραμονή στο σπίτι του.-
Η παρούσα δίδεται για δικαστική χρήση.
Ο Γνωμοδοτών Ιατροδικαστής
Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης
Ειδικός Ιατροδικαστής
Διδάκτορας Παν/μίου Αθηνών