Διεύθυνση:

Αιγαίου 1 & Λυθρί 20α χάρτης
146 71 Νέα Ερυθραία Αττικής
τηλ.: +30 210 8000607,
Fax : +30 210 8000607
email: iatrodikastiso.peridis@yahoo.gr
blog: blog.iatrodikastis.gr

Αρχική σελίδα > • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΕΥΘΥΝΗ > Γνωμοδοτήσεις > 8. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ -Αναπηρία % ΑΓΚΩΝΑΣ

 

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
 
 
       Ο υπογράφων ιατρός Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης, με την ιδιότητά μου ως Ειδικός Ιατροδικαστής- Κοινωνιολόγος, Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, ενεργών ως Τεχνικός Σύμβουλος του κ. Μ.Κ. του Αλ., ετών 29, Μπάρμαν, γνωμοδοτώ στα ακόλουθα ερωτήματα της πληρεξούσιας δικηγόρου Αθηνών κας Μ.Σ., τα ακόλουθα:
 
  1. ποίες είναι οι προκληθείσες σωματικές βλάβες την 11η-6-2005 όπως εξ εγγράφων προκύπτει, εάν είναι παροδικές ή μόνιμες και ποίου βαθμού;
  2. κατά πόσο η επελθούσα αναπηρία του επιτρέπει ή εμποδίζει την άσκηση του επαγγέλματος του Μπάρμαν ή άλλου χειρωνακτικού επαγγέλματος; 
  3. & ότι άλλο προκύψει από την Επιστήμη και Τέχνη Σας.
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 
         Ύστερα από το αναφερόμενο τροχαίο ατύχημα την 11η-6-2005 και αμέσως μετά την διάγνωση: «διαυπερκονδύλιο κάταγμα [ΑΡ] βραχίονα συντριπτικού χαρακτήρα», οδηγήθηκε σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων και σήμερα την 6η-3-2009, επισκεπτόμενος με οικείους του το ιατρείο μου, διαπίστωσα ότι ο Μ.Κ. του Αλ., έχει (φωτό): «βαρειά μετατραυματική αρθρίτιδα [ΑΡ] κατ'αγκώνος αρθρώσεως με σημαντικού βαθμού δυσκαμψία δηλαδή έλλειψη εκτάσεως - κάμψεως, περιορισμού υπτιασμού – πρηνισμού, με επώδυνες κινήσεις και δυσλειτουργία του αγκώνος». Τα ανωτέρω συνάδουν όπως αναφέρονται και από τις ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ της Β' Ορθ/κής κλινικής του νοσοκ. ¨ΚΑΤ¨, οτι: «η βλάβη είναι μόνιμη δια βίου και μη αναστρέψιμη».
Οι κακώσεις στο οδικό τροχαίο ατύχημα μπορεί να δώσουν σημαντικές πληροφορίες για το ατύχημα, γι' αυτό η ιατροδικαστική εξέταση του παθόντος γίνεται με σκοπό να προσδιορισθούν τα στοιχεία από τα οποία θα κριθεί η βαρύτητα της σωματικής βλάβης και θα βασισθεί η προσμέτρηση της ποινικής και όχι μόνο ευθύνης στο τροχαίο ατύχημα.
Οι τραυματικές βλάβες και των επικουρικών μορίων της, συχνά καταλείπουν ποσοστό αναπηρίας-ανικανότητας πρόσκαιρο ή δια βίου. Η κατάσταση αυτή εξαρτάται ιδιαίτερα από την ειδική εργασία του ατόμου ( επάγγελμα ) ως και την ηλικία του παθόντα.
 
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α
 
     Εξ όλων των ιατρικών εγγράφων τα οποία ετέθησαν υπ' όψιν μου, από την διεθνή βιβλιογραφία, τις ειδικές μου γνώσεις, την κρίση μου και την πείρα μου, προκύπτει αναμφισβητήτως και επιστημονικά τεκμηριωμένα, ότι στην εξεταζόμενη περίπτωση του κ. Μ.Κ., σήμερα παρουσιάζει μόνιμη βαρειά μετατραυματική αρθρίτιδα [ΑΡ] κατ'αγκώνος αρθρώσεως με σημαντικού βαθμού δυσκαμψία δηλαδή έλλειψη εκτάσεως - κάμψεως, περιορισμού υπτιασμού – πρηνισμού, με επώδυνες κινήσεις και δυσλειτουργία του αγκώνος, η βλάβη είναι μόνιμη δια βίου και μη αναστρέψιμη.
Ενδεικτικά αξιολογείται η α ν α π η ρ ί α του σε ποσοστό επί τοις εκατό:
 
α) διαυπερκονδύλιο κάταγμα του βραχιονίου συντριπτικού χαρακτήρα, πωρωθέν μετά μεγάλης
    δυσκινησίας του αγκώνος εν σχέση με την ηλικία= 35%,
β)  εύρος κινήσεως περί την ορθήν γωνία= 10-15%,
γ) ποσοστό αρθρίτιδος= 10%.
 
Επομένως, το ποσοστό της αναπηρίας του και της ανικανότητάς του προς εργασία ως του Μπάρμαν-ως και οποιασδήποτε άλλης εργασίας σε ποσοστό άνω του πενήντα πέντε έως εξήντα (άνω 55-60%), είναι πλέον η βλάβη μόνιμη δια βίου και μη αναστρέψιμη.
Η μόνιμη αναπηρία του, δυσίατη-μη αναστρέψιμη κατάσταση της υγείας του Μ.Κ. έχει επιπτώσεις στην επαγγελματική - κοινωνική εξέλιξή του αλλά και σε κάθε οικονομικά ισοδύναμο επάγγελμα, σαφέστατα έχει βαρύνουσες επιπτώσεις σε όλες τις προαναφερόμενες σφαίρες.
Ο Μ.Κ. δεν μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του Μπάρμαν ή άλλου χειρωνακτικού επαγγέλματος και τούτο διότι το επάγγελμα/τα αυτό/ά έχει/ουν αυξημένες απαιτήσεις !.-  
 Η παρούσα δίδεται για δικαστική χρήση
Ο Γνωμοδοτών Ιατροδικαστής
Δρ. Ορφέας Κ. Περίδης
Ειδικός Ιατροδικαστής
Διδάκτορας Παν/μίου Αθηνών